Privacybeleid

Als vereniging doen wij er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit document beschreven;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden van de vereniging;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid vragen of opmerkingen hebt, kun je dat aan ons doorgeven via de contactgegevens onder aan dit document.

Doelen en type persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die we van jou hebben om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om met je te communiceren over activiteiten waarvoor jij je hebt opgegeven. Verder houden we je via deze gegevens op de hoogte van activiteiten die via het secretariaat binnenkomen en die mogelijk voor jou interessant zijn.

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratie over lidmaatschap
 • Communicatie over repetities, uitvoeringen en activiteiten

Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die je via inschrijfformulieren aan ons verstrekt hebt, staan opgeslagen in onze database en je e-mailadres staat in ons mailprogramma. Het gaat om:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Start lidmaatschap
 • Instrument
 • Onderdeel van de vereniging waarin je speelt
 • Bij leden tot 16 jaar de naam van de betalende ouder
 • Bankrekening

Toestemming voor het bewaren van jouw persoonsgegevens

We vragen je uitdrukkelijk om toestemming voor het bewaren van je persoonsgegevens bij aanvang van je lidmaatschap. We bewaren je gegevens tot jij ons laat weten dat we ze moeten verwijderen. Je kunt ons altijd mailen als je wilt weten welke gegevens we van jou bewaren of als je gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) met toestemming van de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alleen personen die met toestemming van het bestuur van de vereniging een opdracht voor de vereniging uitvoeren en daarvoor persoonsgegevens van de leden nodig hebben, krijgen toegang tot de database. Deze personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons hebt verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doelen die de vereniging zich gesteld heeft.

 • Muziekdocenten
 • MBGF
 • KNMO
 • Bank

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier mondeling of schriftelijk toestemming voor geeft.

Jouw rechten

Je hebt ten alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die we van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers (derden).

Jouw toestemming voor de verwerking van (en deel van) jouw persoonsgegevens mag je altijd intrekken.

Heb je vragen of wil je een klacht indienen?

Mocht je een vraag of een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we jou hierover direct met ons contact op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.